ชื่อบทความ
การใช้ประโยชน์จากเถ้าลอยในจังหวัดราชบุรีเป็นสารเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
20 กรกฎาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: