ชื่อบทความ
การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปริญญา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดเทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี.pdf