ชื่อบทความ
ศึกษาสมบัติการเปล่งแสงและซินทิลเลชันของแก้วบอโรซิลิเกตที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียม
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์ อนุวัฒน์ นัครินทร์
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download1. สมบัติการเปล่งแสงและซิลทิลเลชันของแก้ว (ผศ.ประพนธ์).pdf