ชื่อบทความ
Scoville Heat Units of Jungle Curry Paste and Sensory Evaluation of Jungle Curry Made of Different Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadScoville Heat Units of Jungle Curry Paste and Sensory Evaluation of Jungle Curry Made of Different Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border.pdf