ชื่อบทความ
การประยุกต์รูปแบบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนของผู้สูงอายุในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ณิภารัตน์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
14 ส.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: