ชื่อบทความ
การศึกษาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของแบเรียมคาร์บอเนต (BaCO3) และ ตะกั่วคาร์บอเนต (PbCO3)
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: