ชื่อบทความ
The Fabrication of Tatanium Dioxide (TiO2) Thin Film via Deposited Spray Pyrolysis using for Antibacterial Applications
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสาร Applied Mechanics and Materials Vol. 804 (2015) pp. 183-186
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ต.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: