ชื่อบทความ
การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านคลองโยงโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์
ชื่อนักวิจัย
สงวนศรี
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22 มิถุนายน 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านคลองโยงโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์.pdf