ชื่อบทความ
ความรู้ความเข้าใจในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางการจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ชื่อนักวิจัย
รัชดาพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: