ชื่อบทความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คนของพระราชา : ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับบพิเศษ 2560
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: