ชื่อบทความ
The Results of a Learning Model Using Augmented Reality Technology in a Digital Learning Playground to Develop Information and Communication Technology Skills for Primary School Students
ชื่อนักวิจัย
บุรินทร์
ชื่อเวที / วารสาร
Turkish Online Journal of Educational Technology
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ธันวาคม 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: