ชื่อบทความ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษากะเหรี่ยงสำหรับ แท็บเล็ตพีซีสำหรับบุคคลทั่วไปในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อ.สถาพร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
20 พ.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: