ชื่อบทความ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
นงลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
15-16 กุมภาพันธ์ 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก.pdf