• ชื่อ-สกุล: อณิชมา ไทยวานิช
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: (วท.ด.) วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • สาขา/สถาบัน: การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาแผ่นแปะโฮโดรเจลโปรตีนไหมผสมสมุนไพรพอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดในอาสาสมัครปวดข้อเข่า อณิชมา ไทยวานิช 500,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การพัฒนาแผ่นแปะโฮโดรเจลโปรตีนไหมผสมสมุนไพรพอกเข่าเพื่อบรรเทาอาการปวดในอาสาสมัครปวดข้อเข่า อณิชมา ไทยวานิช 500,000.00 กรมหม่อนไหม อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี