• ชื่อ-สกุล: สันติรักษาวงศ์
 • Name: Santi Raksawong
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
 • ระดับการศึกษา: ปร.ด สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วท.ม. สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  วท.บ. สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สาขา/สถาบัน: ฟิสิกส์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-6580142 / max_sci31@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

1. ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมและธรณีฟิสิกส์
2. การตรวจวัดกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมแลการประยุกต์ใช้
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี