• ชื่อ-สกุล: นายฐิติพงศ์ เนาวรัตน์
  • Name: MrThitipong Naovarat
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองผู้อำนวยการ / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: ป.โท
  • สาขา/สถาบัน: รัฐประศาสนศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-6020311 / thitipong_ice@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

บริหารงานยุติธรรมทางอาญา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
แนวทางการจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน้ำของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ฐิติพงศ์ เนาวรัตน์ 468,200.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ฐิติพงศ์ เนาวรัตน์ 50,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี