ชื่อบทความ
การศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายการวิจัย ในชั้นเรียนของหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ถาวร
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารบริหารการศึกษา มศว. ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: